Selecteer een pagina

Facebook CEO Marc Zuckerberg zou in Amerika 20 jaar celstraf moeten krijgen vanwege datalekken

Facebook-CEO Marc Zuckerberg draait als het aan de Amerikaanse Democratische senator Ron Wyden ligt 20 jaar de gevangenis in wegens de vele datalekken waarvoor zijn bedrijf verantwoordelijk is.

Wyden komt met een voorstel om hoge gevangenisstraffen voor het management vast te leggen in de Consumer Data Protection Act.

Wyden komt met zijn wetsvoorstel in reactie op vragen uit de Amerikaanse samenleving. In het hele land worden groepsacties georganiseerd door mensen die vinden dat het onbegrijpelijk is dat bedrijven als Über, Google en Facebook op boetes na nauwelijks aangepakt worden.

Wyden loopt al jarenlang voorop bij de aanpak van cybersecurity en privacykwesties in de Verenigde Staten. Hij presenteerde zijn wetsvoorstel donderdag 8 november 2018. Er moeten volgens hem veel zwaardere sancties komen.

Consumer Data Protection Act alleen van toepassing voor grote bedrijven

De Consumer Data Protection Actzou alleen van toepassing zijn voor bedrijven die meer dan $50 miljoen omzet maken en persoonlijke informatie over meer dan 1 miljoen mensen hebben.

In het wetsontwerp wordt aanbevolen om de mogelijkheden van de Federal Trade Commission om schendingen van de privacy af te dwingen, te versterken.

Jaarlijks rapport over gegevensbescherming

De Consumer Data Protection Act eist ookdat bedrijven een jaarlijks rapport over gegevensbescherming moeten indienen. Vergelijkbaar met hoe bedrijven zoals Google en Apple vrijwillig transparantieverslagen over overheidseisen vrijgeven.

Het rapport zou moeten worden ondertekend door CEO’s, die tot 20 jaar gevangenisstraf zouden kunnen krijgen als ze tegen de FTC liegen.

Nationale Do-Not-Track site

Het wetsontwerp van Wyden introduceert ook een nationale “Do No Track” website, die een centrale pagina zou creëren voor Amerikanen om zich uit te schrijven voor het delen van gegevens via het internet.

Op dit moment, als u zich wilt afmelden voor het bijhouden van gegevens, moet iedereen dit zelf doen op elke individuele website waarvoor je je hebt aangemeld.

Apple voorstander van de nieuwe wet

Tim Cook, CEO van Apple, is voorstander van strenge privacywetgeving. Hij pleit voor een federale wet op de privacy van gegevens, met als argument dat privacy een “fundamenteel mensenrecht” is.

Google, Facebook en Amazon hebben andere ideeen over privacybescherming

Google, Facebook en Amazon hebben ook gezegd dat ze een federale wet op de privacy van gegevens ondersteunen, hoewel er een groot verschil is in wat technologiebedrijven willen en wat voorstanders van privacy willen.

Amerikaanse handelsorganisaties, zoals de Internet Association, hebben de technologiebedrijven gevraagd om vooruit te lopen op federale wetten van de Amerikaanse staat.

15 onafhankelijke Europese privacydeskundigen onderzoeken handelspraktijken van Amazon, Ebay, Google en Facebook

Grote internetbedrijven als Amazon, Facebook, Ebay, Google en Microsoft worden volgens de Europese Commissie sinds donderdag nauwlettend gevolgd door onafhankelijke Europese privacydeskundigen.

Doel van het onderzoek is bijvoorbeeld om de criteria te bepalen op basis waarvan aanbiedingen op de eerste plaatsen in een online zoekopdracht verschijnen.

Daarnaast moet worden nagegaan of bedrijven als Google en Amazon hun eigen producten bevoordelen, hoe zij omgaan met persoonsgegevens en of de reclame op transparante wijze wordt geëtiketteerd.

Europese Commissie

De Europese Commissie kondigde in april aan dat zij bedrijven zou dwingen om te voldoen aan de nieuwe Europese privacyregelgeving en zou toezien op eerlijker voorwaarden voor Europese leveranciers.

“Platforms en zoekmachines zijn belangrijke kanalen voor Europese bedrijven om consumenten te bereiken”, aldus Mariya Gabriel, commissaris voor digitale zaken, destijds. “Maar we moeten ervoor zorgen dat ze geen misbruik maken van hun macht om hun professionele gebruikers te schaden.”

Op basis van het advies van de deskundige zal binnen drie jaar worden onderzocht of verdere maatregelen nodig zijn.

De hele wereld kopieert de strenge Europese privacywetgeving. Diverse internationale voorbeelden op een rij

Nederlanders hebben bij onpopulaire Europese maatregelen al snel het idee dat Nederland het braafste jongetje van de klas wil zijn. Typisch Nederland, wordt er dan meteen geroepen. Maar is dat terecht?

Er wordt in heel Europa geklaagd over de nieuwe Europese privacyregels. Niet alleen in Nederland. Europese ondernemers en deskundigen vrezen dat Europa zichzelf met deze wet buitenspel zet in de concurrentie met de rest van de wereld.

Europese bedrijven zouden het nu moeilijk hebben om op te schalen. De GDPR zou de meest domme en bureaucratische regelgeving zijn die ooit is ontwikkeld.

De GDPR zou een van de redenen zijn waarom Europa zijn voorsprong op de Amerikaanse en Aziatische bedrijven verliest. Proliferatie van persoonlijke gegevens in de cloud is onvermijdelijk, zeggen Europese tegenstanders. Het zou niet goed zijn voor Europa om dit te belemmeren.

Is alle Europese kritiek terecht? Hoe staat Nederland er voor in vergelijking met de rest van Europa? Hoe staat de EU er voor in vergelijking met de rest van de wereld?

 

De meest recente cijfers over klachten die worden ingediend bij de diverse toezichthouders die in Europa de naleving van de Europese privacywet GDPR controleren wijzen uit dat er in heel Europa een forse groei is. In de meeste landen is sprake van minimaal een verdubbeling van het aantal klachten.

Helaas heeft de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens nog geen actuele cijfers gepresenteerd.

Wel is duidelijk dat met name in Duitsland, Ierland, Groot-Brittannie en Frankrijk veel kordater wordt opgetreden door de toezichthouders. Wie het internationale nieuws volgt merkt al snel dat er in die landen veel opener over diverse acties en onderzoeken wordt gecommuniceerd dan in Nederland.

Europese privacyregels worden wereldwijd gekopieerd

Ondertussen wordt wel steeds meer duidelijk dat Europa een trend heeft gezet in de hele wereld. Wereldwijd zijn landen bezig om de Europese regels te kopieren. Het onderzoeksbureau Gartner concludeert dat de impact nu al globaal zichtbaar is.

GDPR VS: Consumer Privacy Act

De Verenigde Staten creëren momenteel geïnspireerd door de GDPR nieuwe privacywetten.

De California Consumer Privacy Act van 2018 geeft Californiërs dezelfde rechten als EU-burgers – in het bijzonder het Data Subject Access Request (DSAR).

In 2020 zijn organisaties die persoonsgegevens van Amerikaanse burgers beheren of verwerken, verplicht om op verzoek informatie over een klant of werknemer te verstrekken.

Net als de GDPR, vereist de aanstaande wetgeving van Californië niet dat de betrokkenen fysiek aanwezig moeten zijn in de staat.

De Amerikaanse staat Colorado overweegt ook een eigen privacywet. Het wetsvoorstel beoogt de definitie van “persoonlijke informatie” uit te breiden en stelt wijzigingen voor met betrekking tot de timing van de melding van inbreuken.

De US Consumer Privacy Act geeft bedrijven 30 dagen de tijd om een overtreding te melden nadat deze zich heeft voorgedaan. De Europese wet geeft echter slechts een tijdspanne van 72 uur.

GDPR Verenigd Koninkrijk: Data Protection Bill

Groot Brittannie valt tot de Brexit definitief is nog onder de Europese privacywet. Maar na de afsplitsing van de EU willen de Britten de Europese privacyregels wel graag houden. Er wordt gewerkt aan een eigen wet die op sommige punten nog wel eens strenger zou kunnen zijn dan de GDPR.

De Britse Information Commissioner’s Office (ICO) heeft opgemerkt dat gegevensbescherming en privacy in het Verenigd Koninkrijk nu tot de top van het publieke bewustzijn behoren.

GDPR Argentinië: toezichthouder Dirección Nacional de Protección de Datos Personales komt met nieuwe wet

Argentinië heeft sinds 2000 de wet nr. 25.326 inzake de bescherming van persoonsgegevens. Het geboorteland van koningin Máximà wordt sinds 2003 in overeenstemming met EU-richtlijn 95/46/EG door de Europese Unie beschouwd als een veilige haven voor de uitwisseling van persoonsgegevens.

Argentinië is van plan om deze wet op de bescherming van persoonsgegevens in de loop van 2018 te vervangen door een nieuwe wet die veel overeenkomsten heeft met de GDPR.
De Argentijnse toezichthouder Dirección Nacional de Protección de Datos Personales heeft een wetsontwerp opgesteld en deze in 2017 bij het Nationaal Congres ingediend.
Argentinië wil zo zijn status als veilige haven voor Europese ondernemers en consumenten behouden.

GDPR Brazilië: net als in Europa hoge boetes

Brazilië heeft privacywetgeving die lijkt op de Europese GDPR. Buitenlandse bedrijven die data verwerken van Brazilianen moeten zich houden zijn aan de Braziliaanse wet. Bovendien bevat de wet een aantal specifieke verplichtingen of beperkingen voor buitenlandse bedrijven.

Personen behouden het eigendom en de controle over hun persoonsgegevens en zij moeten, net als in de EU, in principe voorafgaand toestemming geven voordat hun gegevens kunnen worden verwerkt of gedeeld.

Ook de “doelgebondenheid” uit de GDPR heeft zijn weg gevonden in de Braziliaanse wet: elke verwerking van gegevens moet beperkt zijn tot het specifieke doel dat aan de gebruiker wordt medegedeeld op het ogenblik dat hij of zij toestemming geeft.

De wet geeft, net als de GDPR, bijzondere bescherming aan bepaalde gegevens die als “gevoelig” zijn gedefinieerd en ook hier is de opsomming dezelfde als onder GDPR: raciale en etnische achtergrond, religie, politieke meningen en voorkeuren, gegevens over gezondheid en seksuele geaardheid en genetische of biometrische gegevens.

Aangezien de Braziliaanse wet, net als de GDPR, in bijzonder hoge boetes voorziet (in het geval van Brazilië tot 2% van de groepsomzet in het afgelopen fiscale jaar met een maximum van omgerekend 10 miljoen euro) doen buitenlandse bedrijven die in Brazilië actief (willen) zijn er verstandig aan zich tijdig te informeren en waar nodig, net als onder GDPR in Europa, de nodige voorbereidende maatregelen te nemen.

GDPR Australië: Privacy Act

De Australische Privacy Act is, net als de GDPR, gericht op consistente privacyregelgeving in het hele land en dwingt een robuust nalevingsmechanisme af. Het heeft tot doel het vrije verkeer van informatie buiten de Australische grenzen te vergemakkelijken en de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer te waarborgen.

De doelstellingen vloeien voort uit de Australische privacybeginselen die verwerkingsverantwoordelijken verplicht om persoonlijke informatie op een “open en transparante manier” te beheren en om aan te tonen dat alle beginselen van de wet worden nageleefd.

Ondanks belangrijke verschillen in aspecten als meldingen van inbreuken, rapportageverplichtingen of de definitie van “ernstige schade” zijn de GDPR en de Australische regelgeving inzake gegevensbescherming een stap in dezelfde richting.

GDPR Japan: oprichting Personal Information Protection Commission

Japan ken sins 30 mei 2017 een hervormde privacywet die overeenkomsten heeft met de GDPR.

Met name de oprichting van de Personal Information Protection Commission in Japan, die zich bezighoudt met de vaststelling en handhaving van privacyregelgeving, is een aanzienlijke verbetering van het Japanse systeem van privacywetgeving.

GDPR Mexico: Federal Data Protection Law

Mexico’s “federale wet op de bescherming van persoonsgegevens die door particuliere partijen wordt toegepast” is bijna niet te onderscheiden van zijn Europese tegenhanger.

Mexico eist nu van de verwerkingsverantwoordelijken dat zij proactief aantonen dat zij de wetgeving inzake gegevensbescherming naleven. Mexico beschikt over procedures voor het meten van en reageren op nieuwe technologieën die de gebruikers aan risico’s blootstellen. Net als de EU eist Mexico ook dat de voor de verwerking verantwoordelijken technische en organisatorische maatregelen nemen en implementeren om persoonsgegevens te beschermen.

GDPR Canada: Personal Information Protection and Electronic Documents Act

Niet iedereen haast zich om een GDPR-lookalike te creëren. Canada houdt zich aan de normen van de Canadese Personal Information Protection and Electronic Documents Act.

Toch moeten Canadese bedrijven die gegevens van EU-burgers verwerken, zich aan de GDPR houden. De reden hiervoor is dat de Europese wetgeving, in tegenstelling tot de Canadese lokale wetgeving, de persoonsgegevens van EU-burgers zowel binnen als buiten de grenzen van de Unie beschermt.

Verantwoordingsplicht, toestemming, rapportage

De GDPR verandert de manier waarop wereldwijd zaken worden gedaan.

In landen die nog geen GDPR replica’s hebben ontwikkeld hebben bedrijven die gegevens van EU-burgers verwerken geen andere keuze dan toch te voldoen aan de EU-normen voor toestemming, gegevensportabiliteit, recht op uitwissing van gegevens en datalekprocedures.

Privacywet index

Privacywet a

 • privacywet avg
 • privacywet avg/gdpr
 • privacywet artikel 5
 • privacywet adresgegevens
 • privacywet artikel
 • privacywet apotheek
 • privacywet amerika
 • privacywet artikel 10
 • artikel privacywet
 • privacywet advocaat
 • privacywetgeving advocaat
 • privacywetgeving adresgegevens
 • privacywetgeving applicaties
 • privacywetgeving aruba
 • privacywetgeving arbodienst
 • algemene privacywet
 • privacywet ip adres

Privacywet b

 • privacywet belgie
 • privacywet bedrijven
 • privacywet betekenis
 • privacywet basisschool
 • privacywet bsn nummer
 • privacywet beeldmateriaal
 • privacy wet bescherming persoonsgegevens
 • privacywet bewakingscamera
 • privacywet belgisch staatsblad
 • privacywet banken
 • privacywet bsn
 • privacywet buren
 • privacy wet big
 • belgische privacywet
 • privacywetgeving banken
 • bescherming privacy wet
 • privacy wetgeving bedrijven
 • privacywetgeving bedrijfsgegevens
 • privacywetgeving big data
 • privacywetgeving boete

Privacywet c

 • privacywet camerabeelden
 • privacywet checklist
 • privacywet camera
 • privacywet camera beveiliging
 • privacywet curacao
 • privacywet cookiewet
 • privacywetgeving callcenter
 • privacywetgeving camerabeelden
 • privacywetgeving cursus
 • privacywetgeving curacao
 • privacywetgeving clienten
 • privacywetgeving cbp
 • privacy wetgeving cookies
 • cookies privacywet
 • cursus privacywet

Privacywet d

 • privacywet duitsland
 • privacywet drones
 • privacywet data
 • de privacywet
 • privacywetgeving duitsland
 • dashcam privacywet
 • privacywetgeving database
 • privacywetgeving drones
 • de privacywet is de wet van 8 december 1992
 • doel privacywet
 • datalekken privacy wetgeving
 • privacywetgeving drone
 • privacywetgeving dna
 • privacy wetgeving detailhandel
 • privacywet 8 december 1992
 • privacywet in de zorg

Privacywet e

 • privacywet europa
 • privacywet en vereniging
 • privacywet en hr
 • privacywet eu
 • privacywet email
 • privacywet europees
 • privacywet ejustice
 • privacywet e mailadres
 • privacywet email werk
 • privacywet engels
 • privacy wetgeving eu
 • privacywetgeving europa 2016
 • schending privacywet email
 • nieuwe europese privacywet
 • rijksregisternummer en privacywet
 • drones en privacywet

Privacywet f

 • privacywet foto’s
 • privacywet frans
 • privacywet filmen
 • privacywetgeving facebook
 • privacywetgeving facebook 2015
 • privacywetgeving fysiotherapie
 • privacywetgeving frankrijk
 • privacy wetgeving flitspalen
 • privacywetgeving financieele dagblad
 • nieuwe privacywet facebook
 • privacywet facebook

Privacywet g

 • privacywet gdpr
 • privacywet ggz
 • privacywet geluidsopname
 • privacywet gemeente
 • privacywet gezondheidszorg
 • privacywet grondwet
 • privacywetgeving
 • privacywet gevoelige gegevens
 • privacywet google
 • privacywet gsm
 • privacywetgeving google
 • privacywetgeving geboortedatum
 • privacywetgeving gemeente
 • privacywetgeving ggz
 • privacywetgeving genealogie
 • privacy wetgeving gezondheidszorg
 • privacywetgeving gehandicaptenzorg
 • privacywetgeving gegevens
 • privacywetgeving geschonden
 • privacywet medische gegevens

Privacywet h

 • privacywet huisarts
 • privacywet horeca
 • privacywet hulpverlening
 • privacywet huurder
 • privacywetgeving huisartsen
 • privacywetgeving hulpverlening
 • privacywet op het werk
 • privacywet voor het onderwijs

Privacywet i

 • privacywet in de zorg
 • privacywet internet
 • privacywet in nederland
 • privacywet in belgie
 • privacywet inzagerecht
 • privacywet ip adres
 • privacywetgeving internet
 • privacywetgeving in de zorg
 • privacywetgeving in de praktijk
 • inbreuk privacy wet
 • privacywetgeving ict
 • privacywetgeving in het frans
 • privacywetgeving in het engels
 • informatie privacywet
 • privacywetgeving in duits
 • privacywetgeving in het engels vertalen
 • privacywet foto’s internet
 • de privacywet is de wet van 8 december 1992
 • wat is privacywet
 • internationale privacy wet

Privacywet j

 • privacywet jeugdzorg
 • privacywetgeving jeugdzorg
 • privacywetgeving januari 2016
 • privacywetgeving jurist
 • privacywet e justice

Privacywet k

 • privacywet kinderopvang
 • privacywet kind
 • privacywet kinderopvang 2018
 • privacywet kapsalon
 • privacywetgeving klantgegevens
 • kb privacywet
 • privacywetgeving kopie paspoort

Privacywet l

 • privacywet loi
 • privacywetgeving ledenlijst
 • privacywetgeving larcier

Privacywet m

 • privacywet mei 2018
 • privacywet mei
 • privacywet mkb
 • privacywet medewerkers
 • privacywet mailing
 • privacywet mei 2018 webshop
 • privacywet medische gegevens
 • privacy wetgeving medische gegevens
 • privacywetgeving email
 • privacy wetgeving meldplicht
 • privacywet social media
 • privacywet e mailadres

Privacywet n

 • privacywet nederland
 • privacywet nieuw
 • privacywet nog niet handhaven
 • privacywet nieuwsbrief
 • privacywetgeving nederland persoonsgegevens
 • privacywetgeving nederland foto’s
 • nieuwe privacywet 2016
 • nieuwe privacywet facebook
 • privacywetgeving nederland internet

Privacywet o

 • privacywet onderwijs
 • privacywet overheid
 • privacywet op school
 • privacywet op het werk
 • privacywet overtreden
 • privacywetgeving opleiding
 • privacywetgeving op het werk
 • privacywetgeving onderwijs
 • online privacy wetgeving
 • privacywetgeving op werk
 • privacywetgeving omgaan met patiëntengegevens
 • privacywetgeving overheid
 • privacywet voor het onderwijs

Privacywet p

 • privacywet per 1 mei 2018
 • privacywet persoonsgegevens
 • privacywet patienten
 • privacywet politie
 • privacywet problemen
 • privacywetgeving patienten
 • privacywetgeving politie en justitie
 • privacywetgeving politie
 • privacywetgeving paspoort
 • privacywetgeving per 1 januari 2016
 • privacywetgeving psychiatrie
 • privacywetgeving personeel
 • privacywetgeving personeelsdossier
 • profiling privacy wet
 • politie privacywet
 • privacy wet bescherming persoonsgegevens
 • privacywet verwerking persoonsgegevens

Privacywet r

 • privacywet rijksregisternummer
 • privacywet rechtspersoon
 • privacywetgeving rusland
 • privacywetgeving referenties
 • privacywetgeving reclame
 • privacy wet en regelgeving

Privacywet s

 • privacywet social media
 • privacywet school
 • privacywet syri
 • privacywet sportclubs
 • privacywet sportvereniging
 • privacywet straf
 • privacywet schadevergoeding
 • privacywet samenvatting
 • suriname privacywet
 • privacywet sancties
 • privacywet schending
 • privacywet smartphone
 • privacy wet sollicitatie
 • schending privacy wet
 • privacywetgeving scholen
 • privacywetgeving social media
 • privacywetgeving salaris
 • schending privacywet email
 • privacywetgeving spam
 • privacywetgeving staat zorginnovatie in de weg

Privacywet t

 • privacywet toestemming
 • privacywet tuin
 • toepassingsgebied privacywet
 • privacywetgeving track&trace
 • privacywetgeving telefoon
 • privacywetgeving training
 • privacywetgeving telecom
 • privacywetgeving tuin
 • privacywetgeving thuiszorg
 • privacy wetgeving terrorisme
 • telecomwet privacy wet

Privacywet u

 • privacywet uitleg
 • privacywetgeving uwv
 • uitvoeringsbesluit privacywet

Privacywet w

 • privacywet website
 • privacywet werknemer
 • privacywet wetboek
 • privacywet webshop
 • privacywet webwinkel
 • privacywet wikipedia
 • privacywet wiki
 • privacywetgeving wetenschappelijk onderzoek
 • privacywetgeving website
 • privacywetgeving woning
 • privacywetgeving websites
 • wijziging privacywet
 • privacywetgeving webshop
 • privacywetgeving woningcorporatie
 • privacywetgeving werkvloer
 • privacywetgeving wmo
 • privacywet email werk
 • privacywet op het werk

 

Privacywet i

privacywet in de zorg, privacywet internet, privacywet in nederland, privacywet in belgie, privacywet inzagerecht, privacywet ip adres, privacywetgeving internet, privacywetgeving in de zorg, privacywetgeving in de praktijk, inbreuk privacy wet, privacywetgeving ict, privacywetgeving, privacywetgeving in het engels, informatie privacywet, privacywetgeving in duits, privacywetgeving vertalen, privacywet foto’s internet, wat is privacywet, internationale privacy wet