Selecteer een pagina

Algemene Voorwaarden PrivacyZone

Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn op iedere door PrivacyZone aanvaarde opdracht van toepassing, inclusief op eventuele vervolgopdrachten en nieuwe opdrachten en op andere door PrivacyZone verleende diensten.
 2. PrivacyZone is gevestigd te Veendam en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 52709175
 3. Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door PrivacyZone. Derden kunnen aan de verrichte werkzaamheden en de resultaten daarvan geen rechten ontlenen.
 4. Niet alleen PrivacyZone maar ook iedere aan PrivacyZone verbonden persoon kan op deze Algemene Voorwaarden een beroep doen. Hetzelfde geldt voor opvolgers onder algemene titel van verbonden personen, vroeger verbonden personen, en de rechtsopvolgers onder algemene titel van vroeger verbonden personen.
 5. De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de bestuurders van PrivacyZone en al degenen die, al dan niet krachtens arbeidsovereenkomst voor PrivacyZone werkzaam zijn of waren.

 

Facturering en betaling

 1. Tenzij anders overeengekomen, zal het honorarium worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren, vermenigvuldigd met de toepasselijke uurtarieven zoals die jaarlijks door PrivacyZone worden vastgesteld. De standaard uurtarieven worden op verzoek toegestuurd. Onkosten (zoals reiskosten, vertaalkosten, koerierkosten etc.) zullen separaat in rekening worden gebracht. De werkzaamheden worden in beginsel maandelijks in rekening gebracht met een betalingstermijn van 14 dagen.
 2. Alle bedragen zijn exclusief BTW en exclusief enige belasting, toeslag of vergelijkbare verhoging die een klant, betaler of PrivacyZone verplicht is te betalen of die PrivacyZone verplicht is in rekening te brengen.
 3. PrivacyZone is gerechtigd haar tarieven per kalenderjaar te herzien en stelt de opdrachtgever daarvan voor het ingaan van het nieuwe kalenderjaar schriftelijk op de hoogte.
 4. Bij niet of niet tijdige betaling van facturen heeft PrivacyZone het recht de werkzaamheden op te schorten of te beëindigen. Dit laat onverlet de verplichting van de klant om de openstaande en nog te verzenden facturen tijdig te voldoen.
 5. PrivacyZone is te allen tijde gerechtigd om van de klant een adequaat voorschot te vragen voordat PrivacyZone met haar werkzaamheden aanvangt of deze voortzet. PrivacyZone is gerechtigd een door de klant betaald voorschot te verrekenen met niet betaalde declaraties van de klant in de betrokken zaak of in andere zaken.
 6. Onverminderd voorgaand artikel van deze voorwaarden geldt dat een opdracht met een bepaalde duur tussentijds schriftelijk kan worden beëindigd met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden. Alle andere opdrachten kunnen worden beëindigd met inachtneming van een redelijk opzegtermijn. Het honorarium en de onkosten zijn verschuldigd tot en met de einddatum van de opdracht.

Intellectueel eigendom

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten (in het bijzonder auteursrechten) op documenten die door PrivacyZone zijn opgesteld, blijven rusten bij PrivacyZone.
 2. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, is het PrivacyZone toegestaan om de naam en het logo van de klant te gebruiken voor marketingdoeleinden van PrivacyZone.

Gegevensbescherming

 1. PrivacyZone beschermt persoonlijke gegevens tegen verlies, vernietiging of schade, door adequate technische en organisatorische maatregelen te nemen en door persoonlijke gegevens uitsluitend te verwerken in overeenstemming met de wet.
 2. Bij de uitvoering van werkzaamheden maakt PrivacyZone gebruik van email enmobiele apparatuur. De klant accepteert de risico’s die zijn verbonden aan deze wijzen van communiceren (inclusief het veiligheidsrisico dat de communicatie wordt onderschept of dat onrechtmatig toegang wordt verkregen en het risico van virussen).

Aansprakelijkheid

 1. Iedere aansprakelijkheid van PrivacyZone is, behoudens voor zover dit rechtens onmogelijk is, beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van PrivacyZone wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar is. Desgevraagd worden de betreffende polisvoorwaarden kosteloos toegezonden.
 2. Indien om welke reden dan ook, geen uitkering plaatsvindt uit hoofde van voornoemde beroepsaansprakelijkheidsverzekering, is de aansprakelijkheid van PrivacyZone beperkt tot het door PrivacyZone in verband met de betreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium, met een maximum van 5.000 EURO.
 3. De keuze van door PrivacyZone in te schakelen derden, zal waar mogelijk en in redelijkheid aangewezen, geschieden in overleg met de opdrachtgever en in ieder geval met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. PrivacyZone is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derde(n) en is gerechtigd zonder voorafgaand overleg met de opdrachtgever (mede) namens de opdrachtgever een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van de zijde van de door PrivacyZone ingeschakelde derde(n) te aanvaarden.
 4. Alle vorderingsrechten en alle bevoegdheden uit welke hoofde ook jegens PrivacyZone in verband met de door PrivacyZone verrichte werkzaamheden vervallen in ieder geval één jaar na het moment waarop de betrokkene (opdrachtgever of derde) bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van de rechten en bevoegdheden.
 1. Opdrachtgever is gehouden PrivacyZone te vrijwaren voor alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden die voor de opdrachtgever zijn verricht, tenzij een en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzet aan de zijde van PrivacyZone.
 2. PrivacyZone wordt niet beperkt in het werken voor andere klanten als gevolg van de relatie tussen PrivacyZone en klant.

Toepasselijk recht

20. Op de rechtsverhouding tussen PrivacyZone en de opdrachtgever, alsmede degenen die van haar diensten gebruik maken, is, onder uitsluiting van internationale verdragen, Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Groningen.