Selecteer een pagina

Introductie en definities

 PrivacyZone heeft dit cookie & privacybeleid opgesteld om u te informeren over de cookies die zij op haar website plaatst en over de verwerking van persoonsgegevens van gebruikers van de Diensten van PrivacyZone.

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is PrivacyZone, gevestigd te Veendam en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 52709175. De bedrijfsnaam en handelsnaam “PrivacyZone” worden in dit cookie & privacybeleid verder genoemd onder één noemer, namelijk: PrivacyZone.

Onder diensten van PrivacyZone moet worden verstaan: alle huidige en toekomstige diensten die PrivacyZone aanbiedt, zoals onder meer juridische dienstverlening en privacyadvies aan natuurlijke personen of rechtspersonen en het deelnemen in en faciliteren ten behoeve van maatschappijen en andere ondernemingen (hierna: “Diensten”).

Onder relaties (hierna: “Relaties”) moet worden verstaan (i) alle natuurlijke personen en organisaties die betaald en onbetaalde diensten van de PrivacyZone afnemen of in het verleden hebben afgenomen en (ii) alle natuurlijke personen en organisaties die via een van de contactkanalen (telefoon, email, briefpost, website) contact hebben gehad en daarbij gegevens hebben gedeeld met PrivacyZone.

Cookiebeleid

 

Soorten cookies en doeleinden

 Onze website www.privacyzone.nl hanteert handige en nuttige technieken die het gebruiksgemak verhogen en die de sites zo interessant mogelijk maken voor elke bezoeker. PrivacyZone maakt op haar website in het kader van haar Diensten gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van uw computer. Dit cookiebeleid is van toepassing op www.privacyzone.nl.

PrivacyZone vindt het van groot belang dat u weet welke cookies op onze website ingezet worden en voor welke doeleinden dat gebeurt. PrivacyZone zet de volgende cookies in:

  • Functionele cookies
  • Analytische Cookies (anoniem)
  • Social Media cookies

Functionele cookies: cookies die noodzakelijk zijn om de Diensten van PrivacyZone te laten functioneren. PrivacyZone gebruikt deze cookies bijvoorbeeld om het inloggen op de websites mogelijk te maken of instellingen van de pagina te onthouden.

Analytische cookies (geanonimiseerd): cookies die het gebruik van de websites van PrivacyZone analyseren, zodat PrivacyZone de kwaliteit en/of de effectiviteit van haar websites kan verbeteren. PrivacyZone gebruikt deze geanonimiseerde cookies onder meer om te kunnen zien hoe vaak en hoe lang pagina’s worden bezocht, van welke website(s) gebruikers vandaan komen en in welke volgorde gebruikers de verschillende pagina’s van haar websites bezoeken. Voor het ontvangen van de informatie over het gebruik van de websites, maakt PrivacyZone gebruik van de diensten van Google Analytics van Google Inc (‘Google’). PrivacyProfit anonimiseert gegevens uit analytische cookies altijd voordat zij die deelt met Google Analytics.

 

Social Media Cookies: op de website van PrivacyZone kunnen met uw toestemming gepersonaliseerde social media cookies geplaatst worden door Facebook, Linkedin, Twitter, Instagram, Pinterest, YouTube en Google+. Social media cookies zorgen ervoor dat gebruikers van de diensten de inhoud van de websites van PrivacyZone via social media direct kunnen delen met anderen. PrivacyZone heeft daar geen invloed op en verwijst voor meer informatie naar de verklaringen die deze sociale media partijen op hun eigen websites daarover geven.

 

Cookie instellingen aanpassen

 Verder kunt u via uw browserinstellingen het gebruik van cookies door de websites van PrivacyZone en/of derde partijen weigeren, geplaatste cookies verwijderen of ervoor zorgen dat u eerst een waarschuwing krijgt voordat er op uw browser en/of computer cookies worden geplaatst. Let er op dat u de instellingen apart voor elke browser en computer die u gebruikt moet aanpassen. PrivacyZone wijst u erop dat u in dat geval niet tot iedere Dienst toegang heeft. Hoe u uw instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van uw browser.

 

Privacybeleid

 De (persoons)gegevens van Relaties worden door PrivacyZone met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt PrivacyZone zich aan alle toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Telecommunicatiewet.

De verwerkingsdoeleinden

PrivacyZone verzamelt en verwerkt gebruikersinformatie, waaronder ook persoonsgegevens, voor de volgende doeleinden:

  • het aanbieden en uitvoeren van haar Diensten
  • het voldoen aan de op haar rustende wet- en regelgeving
  • het verbeteren van haar dienstverlening door bijvoorbeeld relevante gepersonaliseerdeartikelen en nieuwsbrieven te tonen aan onze relaties o.b.v. hun voorkeuren en interessegebieden
  • het uitvoeren van onderzoek/analyses en het samenstellen van managementinformatie ter verbetering van haar services door bv. geaggregeerd te analyseren welke diensten het best/minst worden beoordeeld en het meeste/minste worden gebruikt
  • het per email toesturen of op een website vertonen van een (gepersonaliseerde) aanbieding, nieuwsbrief, gebruikersinformatie, service bericht of andere elektronische boodschap.

 

Welke gegevens worden verwerkt door PrivacyZone?

 De gegevens (waaronder persoonsgegevens) die de PrivacyZone verwerkt vallen onder te verdelen in vier categorieën:

Gegevens die door Relaties zijn verstrekt om de Dienst te kunnen leveren; zoals NAW gegevens (naam, adres en woonplaats), emailadres, telefoonnummer, bankrekeningnummer. Verwerking van deze gegevens is noodzakelijk om de afgenomen Diensten te kunnen leveren.

Gegevens die door Relaties zijn verstrekt bij het invullen en/of onderhouden van een digitaal formulier; zoals geboortedatum, sector en functie, nieuwsbrieven die de relatie wel/niet wenst te ontvangen, het sociale media profiel, onderwerpen en interessegebieden waar de relatie meer over wilt lezen. Deze data zijn optioneel en door de gebruiker aan te vullen in het formulier.

Afgeleide gegevens; wij verkrijgen gegevens door het gebruik van onze digitale diensten (website & nieuwsbrieven); zoals apparaat gegevens, gelezen artikelen, locatie van lezen, clicks op tekstlinks en advertenties, tijdstip, gelezen onderwerpen en kliks. Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt met toestemming van gebruikers (zie ook het hoofdstuk “Cookiebeleid”).

Gegevens die voortvloeien uit het incidentele contact dat Relaties hebben met een van onze contactkanalen (email, briefpost, website, etc. ); zoals aantekeningen van gesprekken, klantvragen, klachten en deelname aan onderzoek. Dit contact kan zowel door Relaties geïnitieerd worden als door de PrivacyZone zelf.

Persoonsgegevens uit de verschillende categorieën kunnen door PrivacyZone op een centrale plek worden gecombineerd om (nog beter) invulling te geven aan de doeleinden van de verwerking.

 

Opslag & beveiliging van gegevens

 De verzamelde gegevens worden opgeslagen in diverse bronsystemen van PrivacyZone. Deze brondata staat meestal lokaal bij onze dienstverleners Netvisit B.V. in Veendam (met een datacentrum in Veendam) en PrivacyZone in Veendam (met een datacentrum in Veendam), soms ook lokaal bij PrivacyProfit in Veendam.

PrivacyZone voert een beleid dat uitgaat van data-opslag op Europees vasteland. Slechts een zeer beperkt en minimaal benodigd aantal medewerkers van onze dienstverleners heeft toegang tot de data en slechts voor zover dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is. Bovendien wordt de toegang tot de data slechts geautoriseerd voor dat gedeelte van de data dat nodig is voor de uitvoering van de functie. De medewerkers die toegang hebben tot de persoonsgegevens hebben allen een strikte geheimhoudingsverklaring getekend.

PrivacyZone spant zich in om voldoende technische en organisatorische maatregelen te nemen met betrekking tot de verrichten verwerkingen, zodat verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking wordt voorkomen. Alle informatie die direct, dan wel indirect valt te herleiden naar personen (o.a. naam, adresgegevens, emailadres, telefoonnummer ) wordt continu beveiligd door de toepassing van de laatste technieken. De gegevens zullen op geen enkele manier worden gebruikt met als doel het uitlenen, verhuren, verkopen of op een andere manier openbaar maken van de data.

 

Websites van derden

 Wanneer u in een van de Diensten een internetlink aanklikt die u leidt naar een website van een derde, verlaat u de Dienst van PrivacyZone. Op het gebruik van de websites van derden zijn de gebruiksvoorwaarden en dit cookie- en privacybeleid van PrivacyZone niet van toepassing, maar gelden andere voorwaarden. PrivacyZone is op geen enkele wijze aansprakelijk voor het gebruik van websites van derden.

 

Inschakeling van derden

 PrivacyZone kan voor de uitvoering en exploitatie van de Diensten gebruik maken van de diensten van derden, bijvoorbeeld om website-gerelateerde diensten uit te voeren.

Deze derden kunnen toegang hebben tot uw persoonsgegevens. PrivacyZone zal deze derden verplichten uw persoonsgegevens niet openbaar te maken, behalve voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van de Diensten.

 

Doorgifte derde landen

In landen buiten de Europese Unie (hierna: de “EU”) wordt niet altijd dezelfde bescherminggeboden aan uw gegevens als in landen binnen de EU. Soms kan het echter nodig zijn dat PrivacyZone uw gegevens doorgeeft aan die landen, bijvoorbeeld omdat daar de (servers van de) bedrijven gevestigd zijn die haar ondersteunen of door haar zijn ingeschakeld bij de uitvoering van de Diensten. PrivacyZone is gerechtigd om uw persoonsgegevens – ter uitvoering van de Diensten – naar landen buiten de EU doorgeven.

 

Overdracht van onderneming of overdracht van Diensten

Indien PrivacyZone overgenomen wordt of indien een derde de Diensten of de uitvoering daarvan van PrivacyZone overneemt, worden uw persoonsgegevens overgedragen aan die derde.

 

Leeftijd

U garandeert PrivacyZone dat alle informatie die u verstrekt juist en volledig is en dat u 16 jaar of ouder bent. Als u jonger bent dan 16 jaar, dient u eerst toestemming aan uw ouders/voogd te vragen voordat u gebruik maakt van de Diensten. Door akkoord te gaan met dit cookie- en privacybeleid garandeert u ons dat u 16 jaar of ouder bent, of dat u de hier bedoelde toestemming verkregen heeft.

 

Inzage & correctie

Als u wilt weten welke persoonsgegevens van u zijn vastgelegd en/of als u uw persoonsgegevens wilt laten verbeteren, aanvullen of verwijderen, kunt u een e-mail sturen aan info@privacyzone.nl, of bellen naar 06-31995740. Op uw verzoek zal PrivacyZone uw persoonsgegevens (laten) verbeteren en/of aanvullen, indien deze onjuist en/of onvolledig blijken te zijn. Tevens zal PrivacyZone op uw verzoek uw persoonsgegevens (laten) verwijderen, wanneer uw persoonsgegevens niet ter zake doende blijken te zijn voor het doeleinde van de verwerking, tenzij en voor zover de wet ons verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

 

Wijziging beleid

Het kan voorkomen dat het cookie & privacybeleid van PrivacyZone wordt uitgebreid of gewijzigd. Het is daarom handig dit cookie & privacybeleid van PrivacyZone regelmatig te raadplegen.

Contact

Voor vragen over dit cookie & privacybeleid kunt u contact opnemen met info@privacyzone.nl onder vermelding van ‘privacy’ of ‘cookie’.

PrivacyZone, maart 2018