Selecteer een pagina

“Apple legt basis voor censuur, toezicht en vervolging op wereldwijde basis”

Een internationale coalitie van meer dan 90 maatschappelijke organisaties heeft vandaag een open brief aan Apple gestuurd, waarin het bedrijf wordt opgeroepen af te zien van zijn onlangs aangekondigde plannen om surveillancemogelijkheden in iPhones, iPads en andere Apple producten in te bouwen.

Op 5 augustus 2021 kondigde Apple aan dat het surveillancesoftware zal installeren die op het apparaat scans zal uitvoeren in Berichten en foto’s.

Zoals de coalitie in haar brief uitlegt, zijn de nieuwe functies weliswaar bedoeld om kinderen te beschermen en de verspreiding van kinderpornomateriaal (CSAM) tegen te gaan, maar zullen ze nieuwe risico’s voor kinderen creëren en kunnen ze worden gebruikt om meningsuiting te censureren en de privacy en veiligheid van mensen over de hele wereld in gevaar te brengen.

De scan- en waarschuwingsfunctie in Berichten zou kunnen leiden tot waarschuwingen die de veiligheid en het welzijn van sommige jongeren bedreigen, en LGBTQ+-jongeren met onsympathieke ouders lopen in het bijzonder risico.

Als de CSAM-hash scanning voor foto’s eenmaal in Apple producten is ingebouwd, zal het bedrijf te maken krijgen met enorme druk, en mogelijk wettelijke eisen, van overheden over de hele wereld om te scannen op allerlei afbeeldingen die de overheden verwerpelijk vinden.

De breedte van de internationale coalitie die zich bij de brief aansluit, toont aan hoezeer de plannen van Apple de deur openzetten voor bedreigingen van de mensenrechten over de hele wereld.

De brief is hieronder geplakt


19 augustus 2021

Tim Cook
CEO, Apple, Inc.

Geachte Mr. Cook:

De ondergetekende organisaties die zich inzetten voor burgerrechten, mensenrechten en digitale rechten over de hele wereld, schrijven om er bij Apple op aan te dringen af te zien van de plannen die het op 5 augustus 2021 heeft aangekondigd om bewakingsmogelijkheden in te bouwen in iPhones, iPads en andere Apple producten.

Hoewel deze mogelijkheden bedoeld zijn om kinderen te beschermen en de verspreiding van kinderpornomateriaal tegen te gaan, vrezen wij dat ze zullen worden gebruikt om beschermde meningsuiting te censureren, de privacy en veiligheid van mensen over de hele wereld te bedreigen, en desastreuze gevolgen zullen hebben voor veel kinderen.

Apple heeft aangekondigd dat het een algoritme voor machinaal leren gaat inzetten om afbeeldingen in zijn sms-dienst, Berichten, te scannen op seksueel expliciet materiaal dat wordt verzonden naar of van personen die op familieaccounts als kinderen zijn geïdentificeerd.

Deze controlemogelijkheid wordt ingebouwd in de apparaten van Apple.

Wanneer het algoritme een seksueel getinte afbeelding detecteert, waarschuwt het de gebruiker dat de afbeelding gevoelig kan liggen.

Het stuurt ook een bericht naar de organisator van een familieaccount wanneer een gebruiker onder de 13 jaar ervoor kiest om de afbeelding te verzenden of te ontvangen.

Algoritmen die zijn ontworpen om seksueel expliciet materiaal te detecteren, staan bekend om hun onbetrouwbaarheid. Zij zijn geneigd kunst, gezondheidsinformatie, educatief materiaal, pleitbezorgingsberichten en ander beeldmateriaal ten onrechte te markeren.

Het recht van kinderen om dergelijke informatie te verzenden en te ontvangen wordt beschermd door het VN-Verdrag inzake de Rechten van het Kind.

Bovendien gaat het systeem dat Apple heeft ontwikkeld ervan uit dat de accounts “ouder” en “kind” in kwestie daadwerkelijk toebehoren aan een volwassene die de ouder is van een kind, en dat deze personen een gezonde relatie hebben.

Dit is niet altijd het geval; een mishandelende volwassene kan de organisator van het account zijn, en de gevolgen van een melding door de ouders kunnen de veiligheid en het welzijn van het kind in gevaar brengen.

Met name LGBTQ+-jongeren met een familierekening en onsympathieke ouders lopen gevaar.

Als gevolg van deze wijziging zullen iMessages deze gebruikers niet langer vertrouwelijkheid en privacy bieden via een end-to-end versleuteld berichtensysteem waarbij alleen de verzender en de beoogde ontvangers toegang hebben tot de verzonden informatie.

Zodra deze achterdeurfunctie is ingebouwd, zouden overheden Apple kunnen dwingen om de kennisgeving uit te breiden tot andere accounts, en om beelden te detecteren die aanstootgevend zijn om andere redenen dan dat ze seksueel expliciet zijn.

Apple heeft ook aangekondigd dat het in het besturingssysteem van zijn producten een hash-database van CSAM-beelden zal inbouwen die door het National Center for Missing and Exploited Children in de Verenigde Staten en andere kinderveiligheidsorganisaties ter beschikking wordt gesteld.

Elke foto die gebruikers naar iCloud uploaden, zal aan de hand van die databank worden gescand. Als een vooraf ingestelde drempel wordt overschreden, wordt het account gedeactiveerd en worden de gebruiker en de foto’s bij de autoriteiten gemeld.

Veel gebruikers uploaden routinematig de foto’s die ze maken naar iCloud.

Voor deze gebruikers is beeldbewaking niet iets waar ze zich aan kunnen onttrekken; het zal worden ingebouwd in hun iPhone of ander Apple-apparaat, en in hun iCloud-account.

Als deze mogelijkheid eenmaal in Apple producten is ingebouwd, zullen het bedrijf en zijn concurrenten te maken krijgen met enorme druk – en mogelijk wettelijke eisen – van overheden over de hele wereld om foto’s niet alleen te scannen op CSAM, maar ook op andere beelden die een overheid bezwaarlijk vindt.

Dat kunnen beelden zijn van schendingen van de mensenrechten, politieke protesten, beelden die door bedrijven zijn aangemerkt als “terroristisch” of gewelddadig extremistisch materiaal, of zelfs onflatteuze beelden van de politici die het bedrijf onder druk zullen zetten om ze te scannen.

En die druk zou zich kunnen uitstrekken tot alle beelden die op het apparaat zijn opgeslagen, niet alleen de beelden die naar iCloud zijn geüpload.

Op die manier heeft Apple de basis gelegd voor censuur, toezicht en vervolging op wereldwijde basis.

Wij steunen inspanningen om kinderen te beschermen en zijn fel gekant tegen de verspreiding van CSAM. Maar de veranderingen die Apple heeft aangekondigd brengen kinderen en andere gebruikers in gevaar, zowel nu als in de toekomst.

We dringen er bij Apple op aan om van deze wijzigingen af te zien en opnieuw te bevestigen dat het bedrijf zijn gebruikers zal beschermen met end-to-end encryptie.

Ook dringen we er bij Apple op aan om regelmatiger overleg te voeren met maatschappelijke organisaties en met kwetsbare gemeenschappen die mogelijk onevenredig zwaar worden getroffen door wijzigingen in zijn producten en diensten.

Lees de volledige brief en de lijst van ondertekenaars hier.

Lees hier het persbericht van deze brief.

Zo zorgt de nieuwe Europese auteurswetgeving voor censuur en nog meer macht bij grote bedrijven

Europa krijgt een nieuwe auteurswet. De achterliggende gedachte bij de nieuwe copyrightregelgeving lijkt goed, maar de nevenwerkingen zouden wel eens heel slecht uit kunnen pakken voor de persvrijheid. De nieuwe wet zorgt voor censuur en meer macht voor grote mediabedrijven.

In de nacht van 14 februari zijn de onderhandelaars van de Raad van Ministers, de Europese Commissie en het Europees Parlement het eens geworden over een definitieve tekst over de hervorming van het auteursrecht. Nederland heeft tegen gestemd.

Een sterke lobby van conservatieve Duitse en Franse mediabedrijven heeft er helaas voor gezorgd dat de Nederlandse inbreng onvoldoende kracht had.

De grootste impact van de nieuwe Europese auteurswetgeving komt van artikel 13 met zijn uitgebreide aansprakelijkheid voor platforms en artikel 11 met de aanvullende auteursrechten voor uitgevers.

De EU heeft er lang over gedaan om het auteursrecht in de EU aan te passen aan het internettijdperk.

De huidige versie van de richtlijn, waarop de nationale wetten in de EU zijn gebaseerd, dateert van 2001. Op dat moment bestonden YouTube, Instagram en Facebook nog niet.

De EU wil de nieuwe auteurswet afstemmen op de actuele ontwikkelingen. En laat daarbij zien dat ze het internet nog steeds niet begrepen heeft, maar dat ze beïnvloed wordt door de lobby van grote bedrijven.

Als de hervorming medio april 2019 door het Europees Parlement wordt goedgekeurd, hebben de EU-lidstaten twee jaar de tijd om de richtlijn in nationaal recht om te zetten.

Met andere woorden, in 2021 zou het internet zoals we dat nu kennen niet meer hetzelfde zijn.

Welke platforms vallen onder de nieuwe verordening?

 

Het meest controversiële onderdeel van de hervorming was en is nog steeds artikel 13, dat nu bepaalt dat bijna alle platforms waarop gebruikers inhoud kunnen uploaden aansprakelijk kunnen worden gesteld voor inbreuken op het auteursrecht door hun gebruikers.

De richtlijn heeft specifiek betrekking op alle “diensten van de informatiemaatschappij waarvan het hoofddoel, of een van de hoofddoelstellingen, erin bestaat een grote hoeveelheid auteursrechtelijk beschermde werken (…..) die door de gebruikers worden geüpload wanneer de dienst deze met winstoogmerk organiseert en bevordert, op te slaan en voor het publiek beschikbaar te stellen”.

YouTube, Facebook, Instagram en Twitter

Dit geldt met name voor sociale netwerken zoals YouTube, Facebook, Instagram en Twitter, maar ook forums van commerciële media, niche-netwerken over speciale onderwerpen, kleinere sociale netwerken uit de EU en waarschijnlijk ook open fotodatabanken.

Wikipedia, Dropbox, Amazon, eBay, Marktplaats

Er zijn uitzonderingen voor non-profit platforms zoals Wikipedia, maar ook voor e-mailproviders, cloud providers zoals Dropbox en handelsplatformen zoals Amazon, eBay en Marktplaats.

Aan de andere kant zullen zeer jonge en kleine startende ondernemingen, na het onlangs gesloten compromis tussen Duitsland en Frankrijk, slechts in beperkte mate worden getroffen door de nieuwe regelgeving – maar ook zij zullen zwaar worden getroffen door de veranderingen.

Wat moeten platforms in de toekomst doen?

De nu goedgekeurde versie van artikel 13 bepaalt dat in de toekomst alle bovengenoemde platforms zelf aansprakelijk kunnen worden gesteld voor inbreuken op het auteursrecht door hun gebruikers.

Tot nu toe zijn gebruikers direct aansprakelijk als zij inbreuk maken op auteursrechten. De platforms hoeven alleen te reageren en eventueel inhoud te verwijderen als ze op de hoogte zijn van een inbreuk.

In de toekomst zal het voor sociale platforms moeilijk zijn om hun eigen aansprakelijkheid voor inbreuken op het auteursrecht door derden te vermijden.

In de eerste plaats moeten zij “alles in het werk stellen” om licenties van de rechthebbenden te verkrijgen.

Deze regeling is van toepassing op alle winstgerichte platforms, inclusief de kleinste en jongste.

De licenties moeten dan betrekking hebben op alle uploads van gebruikers die zelf niet commercieel handelen of die geen aanzienlijke inkomsten uit de upload ontvangen.

Hoe deze samenwerking tussen rechthebbenden en platforms precies zou moeten werken, wordt in de tekst niet vermeld. Er wordt weinig melding gemaakt van de door de Europese Commissie en de lidstaten georganiseerde dialoog tussen de belanghebbenden.

Niet alle houders van rechten zullen bereid zijn dergelijke licenties te verlenen en zouden daartoe niet gedwongen moeten worden. Daarom moeten in een tweede stap ten minste platformen ouder dan 3 jaar of met een jaaromzet van meer dan 10 miljoen euro “alles in het werk stellen” om ervoor te zorgen dat niet-gelicentieerde werken die door houders van rechten aan de platforms worden voorgelegd, niet meer kunnen worden geüpload.

De enige manier om dit te doen is door een nieuw, niet-bestaand type uploadfilter te gebruiken – ook al staat het niet expliciet in de tekst.

De rechthebbenden kunnen de platforms dus voorzien van hun eigen materiaal, zodat ze dit in hun filtersysteem kunnen inbrengen.

Alle inhoud die door gebruikers wordt geüpload, moet vervolgens worden vergeleken met een enorme database en worden gecontroleerd op licenties.

Als er geen licenties zijn, mag de inhoud niet online gaan.

De vraag welke “beste inspanningen” in een bepaald geval aan een platform kunnen worden opgelegd, hangt enerzijds af van het type, het publiek, de grootte van het platform en het soort inhoud dat daar wordt geüpload, en anderzijds van de beschikbaarheid van geschikte en effectieve technologieën en de kosten die de aanbieder daardoor moet dragen. Uiteindelijk zal het ook afhangen van de huidige stand van de techniek, die in de toekomst kan veranderen.

Als er een ongelicentieerde upload van auteursrechtelijk beschermd materiaal zou plaatsvinden – bijvoorbeeld omdat er een technische fout in het filter zat of omdat de platforms niet de mogelijkheid hadden om de inhoud vooraf te filteren door een gebrek aan informatie van de rechthebbenden – dan geldt zoveel mogelijk het vorige mechanisme: Alle platforms moeten – zoals voorheen – ervoor zorgen dat de inhoud opnieuw wordt verwijderd (notice-and-takedown).

Bovendien moeten alle platforms die vorig jaar meer dan 5 miljoen gebruikers hadden, ervoor zorgen dat dezelfde inhoud niet opnieuw naar het platform wordt geüpload – ongeacht de leeftijd of omzet van het platform. Ook voor deze verplichting is er in feite alleen de mogelijkheid om filters te uploaden.

Hoe denkt de EU “overblocking” te voorkomen?

De tekst die nu is aangenomen, bevat ook een passage waarin staat dat de nieuwe regels er niet toe mogen leiden dat juridisch gebruik, zoals citaten of parodieën, wordt geblokkeerd.

Hoe deze uitzonderingen precies moeten worden gegarandeerd, is een kwestie van stilzwijgen in de tekst, waardoor de concrete uitvoering aan de lidstaten wordt overgelaten.

Het blijft ook onduidelijk hoe de EU-landen ervoor kunnen zorgen dat de platforms niet onderworpen zijn aan een “algemene toezichtverplichting”, terwijl aan de andere kant wordt geëist dat alles wat wordt geüpload moet worden gefilterd.

Indien gebruikers klagen over ten onrechte geblokkeerde inhoud, moeten de platforms een effectief klachtenmechanisme invoeren, zodat er een beslissing kan worden genomen over deze klachten. Daarnaast maakt de tekst duidelijk dat de weg naar de rechter altijd openstaat voor gebruikers.

Waarom het onmogelijk is om licenties te verkrijgen voor alle werken?

De kern van de hervorming is artikel 13, lid 4 bis, van de tekst. Dit lid dwingt alle in beginsel bedoelde platforms om licenties te verkrijgen van “de rechthebbende”, hoe klein ze ook zijn. Als zij niet kunnen bewijzen dat zij alles in het werk hebben gesteld om licenties van hen te verkrijgen, zijn zij aansprakelijk voor de inhoud die gebruikers naar het platform uploaden.

Wie zijn de rechthebbenden?

Alle auteurs en uitvoerders die rechten hebben op een werk zoals muziek, film, tekst, foto’s, enz. en waarvan de inhoud in de EU – waar ook ter wereld – kan worden geüpload. Het is niet nodig om uit te leggen dat dit een bijna onmogelijke taak is.

Om nog maar te zwijgen van de kosten die de platforms moeten maken om deze licenties te betalen. Opgemerkt moet worden dat ze moeten betalen voor deze licenties, zelfs als het gelicentieerde werk nooit echt wordt geüpload naar het platform.

Het is zeker de moeite waard om de inkomsten van grote platforms zoals YouTube, Facebook en Instagram te delen met de creatieve geesten van Europa. Uitgevers hebben een punt als zij stellen dat de grote Amerikaanse sociale platformen van Google en Facebook parasiteren op het werk van anderen en er ook nog eens voor zorgen dat traditionele media steeds minder verdienen.

Enerzijds gaat de huidige tekst echter niet meer in op de vraag of de grote uitgevers en entertainmentbedrijven hun licentie-inkomsten moeten delen met de feitelijke auteurs – in feite is op de laatste seconde een overeenkomstige passage geschrapt.

En aan de andere kant verschuift deze nieuwe verordening de algemene machtskloof ten gunste van de grote productiebedrijven, labels, uitgeverijen, enz.

Uiteindelijk zullen zij met name kleinere platforms kunnen dwingen om in te stemmen met veel te dure licentievergoedingen om aansprakelijkheid te vermijden.

Of ze ontzeggen licenties aan kleine platformen, zodat ze alles moeten filteren en minder aantrekkelijk worden voor gebruikers.

Het ziet ernaar uit dat de diversiteit van het internet in de toekomst kleiner zal worden. En de relevante dialoog zal alleen plaatsvinden tussen de “reuzen” van hun respectieve industrieën, d.w.z. tussen de “majors” van de entertainmentindustrie en de monopolisten van de Amerikaanse sociale netwerken.

De angst van veel YouTuber-executives dat hun aankondiging (beter: bedreiging) om kleine YouTubers uit te sluiten van het platform uit te sluiten, is zelfs met deze nieuwe versie van de tekst nog steeds niet volledig van tafel geveegd.

Waarom uploadfilters geen goed idee is

Als grotere/oudere platformen inmiddels eerlijk geprobeerd hebben om de licenties van alle rechthebbenden in de wereld te verwerven, zal er een lange lijst van werken ontstaan die niet vrij gedeeld zouden moeten worden door gebruikers.

Vooral omdat de entertainmentbedrijven hun monopolie hierop willen behouden.

Deze inhoud moet dan worden geblokkeerd op basis van de door de rechthebbenden verstrekte informatie.

In de praktijk is dit een zeer slecht idee.

Aanvankelijk beschikken slechts enkele bedrijven over de technische en financiële middelen om dergelijke filtersystemen zelf te programmeren.

U zult een nieuwe versie van “Content ID” moeten kopen.

Voor dit muziekfiltersysteem, dat momenteel wordt gebruikt op YouTube, heeft Google al ongeveer 100 miljoen dollar geïnvesteerd. De ontwikkeling van een “universeel filter” zal zeker nog duurder worden.

Als het überhaupt technisch mogelijk is om alle auteursrechtelijk beschermde inhoud zoals voorgelezen teksten of foto’s van beelden te filteren.

Aangezien de tekst verwijst naar de huidige technische normen, moet de markt voor filtersystemen worden afgemeten aan deze software.

Met andere woorden, elk platform dat niet tot de Google Group behoort, moet deze software van Google kopen.

Dit zal duur zijn en kan zelfs leiden tot de ondergang van sommige platformen – vooral omdat ze al veel geld moeten uitgeven aan licenties.

Anderen daarentegen zijn nog afhankelijker van het Amerikaanse conglomeraat dan nu al het geval is.

Een Europese wedstrijd voor Facebook, YouTube & Co. gaat zo de verre toekomst in.

Bovendien zal zelfs een nieuw ontwikkeld systeem niet perfect zijn – het zal fouten maken en inhoud verwijderen die eigenlijk legaal is. Dergelijke fouten kunnen al worden waargenomen in Content ID met betrekking tot muziek.

Met een “universeel filter” zullen deze fouten zeker nog vaker voorkomen.

Aan de andere kant zullen legale toepassingen zoals parodieën en citaten altijd worden gefilterd, ook al is de richtlijn niet van plan dat te doen.

Er moet een klachtenmechanisme voor gebruikers zijn.

Maar wie neemt de moeite om verslag uit te brengen over een video, een muziekstuk of een foto als je eerst een lange klachtenprocedure bij YouTube & Co. moet doorlopen?

Je moet ook denken aan live streams – want eigenlijk zouden ze ook gefilterd moeten worden.

Als een stream wordt gestopt vanwege een vermeende inbreuk op het auteursrecht, helpt het klachtenmechanisme de streamer niet veel meer.

Een dergelijke voorfiltratie kan leiden tot verarming van de diversiteit op het netwerk en de vrijheid van meningsuiting van de gebruikers bemoeilijken of bemoeilijken.

Het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEG) zag deze effecten al in 2012: op dat moment had het Hof geoordeeld dat sociale netwerken de inhoud niet mogen blokkeren door voorfilteren – de inbreuk op het persoonlijkheidsrecht en de vrijheid van meningsuiting van gebruikers was te groot (arrest van 16.02.2012, ref. C-360/10).

Maar tegen de tijd dat het Hof van Justitie opnieuw de gelegenheid heeft om commentaar te leveren op het onderwerp, zal de grote filtering al in volle gang zijn.

Wat kunnen we nu nog meer doen om artikel 13 te voorkomen?

De komende weken zal de tekst worden voorgelegd aan de Raad van Ministers en het Europees Parlement voordat de eindstemming in het Parlement naar verwachting medio april, een maand voor de Europese verkiezingen op 26 mei, zal plaatsvinden.

Als de tekst met een gewone meerderheid wordt aangenomen, wordt de richtlijn werkelijkheid.

Bij de laatste stemming in het Europees Parlement was er slechts een krappe meerderheid, hoewel op dat moment een bredere uitzondering voor kleine en middelgrote ondernemingen werd voorzien.