Selecteer een pagina

Fundamentele twijfel over AVG-rechtmatigheid van Facebook

Er bestaat fundamentele twijfel over de rechtmatigheid waarop Facebook gegevens van alle EU-klanten verwerkt.

Dat blijkt uit een gerechtelijke uitspraak in de slepende civiele zaak tussen de Oostenrijkse privacyspecialist Max Schrems en Facebook voor het Oostenrijkse Hooggerechtshof (Oberster Gerichtshof, of “OGH”).

Het Oostenrijkse gerechtshof heeft het verzoek van Schrems aanvaard om een aantal vragen voor te leggen aan het Hof van Justitie van de Europese Unie (HJEU, het hoogste gerechtshof in de EU).

De vier vragen doen fundamentele twijfels rijzen over de rechtmatigheid van Facebooks gebruik van gegevens van alle EU-klanten.

Tegelijkertijd heeft het Oostenrijkse Hooggerechtshof in een gedeeltelijk arrest besloten dat Schrems een symbolische emotionele schadevergoeding van 500 euro zal ontvangen omdat Facebook hem geen volledige toegang tot zijn gegevens heeft gegeven, maar in plaats daarvan een “paaseierenjacht” naar gebruikersgegevens heeft georganiseerd.

“Toestemming” of “overeenkomst”?

Het Oostenrijkse Hooggerechtshof heeft twijfels over de rechtsgrondslag die Facebook gebruikt voor bijna alle verwerkingen van gebruikersgegevens. De GDPR noemt zes mogelijkheden om persoonsgegevens rechtmatig te verwerken, waaronder “toestemming” en “contract”. Je kunt je alleen op “contract” beroepen als de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van het contract.

Vóór de GDPR beweerde Facebook dat gebruikers “instemden” met hun verwerking van gepersonaliseerde reclame. De GDPR verhoogde echter de vereisten voor toestemming om geldig te zijn en gaf gebruikers ook het recht om hun toestemming op elk moment in te trekken.

Dus op 25 mei 2018, toen de GDPR van toepassing werd, beweerde Facebook niet langer dat het zich op toestemming beriep. In plaats daarvan zei Facebook dat de toestemmingsclausules moeten worden gezien als een “contract” waarbij gebruikers gepersonaliseerde reclame “bestelden”.

In de ogen van Facebook kunnen ze met deze omzeiling gebruikers ontdoen van alle rechten die onder de GDPR aan toestemming zijn verbonden. De vereisten van een “vrij gegeven” of “geïnformeerde” toestemming zouden niet meer van toepassing zijn als het wordt geïnterpreteerd als een “contract”.

Max Schrems, voorzitter van noyb.eu: “Facebook probeert gebruikers van veel GDPR-rechten te beroven door toestemming simpelweg te ‘herinterpreteren’ als een civielrechtelijk contract. Dit was niets anders dan een goedkope poging om de GDPR te omzeilen.”

Facebook zou de GDPR illegaal kunnen “ondermijnen”.

Het Oostenrijkse Hooggerechtshof lijkt deze bezorgdheid te delen. In zijn verwijzing naar het HvJEU vat het Oostenrijkse Hooggerechtshof zijn twijfels samen of Facebook artikel 6, lid 1, onder a) en b) GDPR zomaar kan omzeilen in punt 54 van de verwijzing:

“Een kernvraag van het onderhavige geding is of de intentieverklaring tot verwerking door de verweerder onder het rechtsbegrip volgens art. 6(1)(b) GDPR kan worden verschoven om daarmee de aanzienlijk hogere bescherming die de rechtsgrondslag ’toestemming’ aan de eiser biedt, te ‘ondermijnen’.”

Max Schrems: “In principe berust al het datagebruik dat Facebook in de EU winst oplevert op dit juridische argument. Als Facebook bij het HvJEU verliest, moeten ze daar niet alleen mee stoppen en alle illegaal gegenereerde gegevens verwijderen, maar ook miljoenen gebruikers een schadevergoeding betalen. Ik ben erg blij met deze verwijzing.”

Het Oostenrijkse Hooggerechtshof heeft nog drie vragen over de rechtmatigheid van Facebooks gebruik van persoonsgegevens aan het Hof van Justitie voorgelegd.

Het HvJEU zal moeten beslissen of het gebruik van alle gegevens op facebook.com en uit talloze andere bronnen, zoals websites die “Like”-knoppen van Facebook of reclame gebruiken, voor welk doel dan ook, verenigbaar is met het beginsel van “gegevensminimalisering” van de GDPR.

Twee andere vragen hebben betrekking op het gebruik door Facebook van gevoelige gegevens (zoals politieke opvattingen of seksuele geaardheid) voor gepersonaliseerde reclame.

Max Schrems: “Deze andere vragen zijn van cruciaal belang. Facebook mag misschien niet meer alle gegevens voor advertenties gebruiken, zelfs niet als het daarvoor geldige toestemming heeft gekregen. Het kan ook zijn dat het gevoelige gegevens zoals politieke meningen of gegevens over seksuele geaardheid moet filteren. Tot dusver heeft Facebook betoogd dat het geen onderscheid maakt tussen deze soorten gegevens.”

Gedeeltelijke uitspraak over schadevergoeding

Daarnaast heeft het Oostenrijkse Hooggerechtshof een definitief arrest gewezen over bepaalde eisen waarover kan worden beslist zonder dat een verwijzing naar het HvJEU nodig is.

Het Oostenrijkse Hooggerechtshof heeft besloten dat Schrems een schadevergoeding van 500 euro krijgt omdat Facebook hem geen volledige toegang tot zijn gegevens heeft gegeven. Het Hof oordeelde dat hij niet alle ruwe gegevens heeft gekregen, noch cruciale informatie zoals de rechtsgrondslag op basis waarvan zijn gegevens zijn verwerkt.

Het Hof benadrukte dat de gegevens die Facebook via zijn online tool aanbood, verspreid waren over meer dan 60 gegevenscategorieën met honderden, zo niet duizenden gegevenspunten, wat een paar uur zou kosten om door te spitten.

Het Hof oordeelde in punt 153: “De eiser wijst er terecht op dat de GDPR is gebaseerd op een eenmalig verzoek om toegang, niet op een ‘paaseierenjacht'”.

In Wenen moeten vanwege de AVG 220.000 naamplaatjes op belborden in flats worden vervangen

In de Oostenrijkse hoofdstad Wenen worden vanwege de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
naamplaatjes op de belborden van ongeveer 220.000
gemeenschapsappartementen vervangen. Verhuurder Wiener Wohnen heeft alle huurders een brief gestuurd.

De discussie werd volgens de Oostenrijkse nieuwssite Salzburg24 geïnitieerd door een bewoner van een appartementencomplex in Wenen die een klacht indiende omdat zijn naam op de intercom stond.

De zaak wordt momenteel in Oostenrijk hoog opgespeeld door ARGE Daten, een organisatie die opkomt voor de privacyrechten van burgers.

Woningstichting in Salzburg laat AVG consequentie voor naambordjes juridisch onderzoeken

Een woningstichting in Salzburg laat door een advocaat onderzoeken of ook zij deze vergaande maatregel moet volgen.

Als uit dat juridische onderzoek blijkt dat het besluit in Wenen om op basis van de AVG 220.000 naamborden te verwijderen terecht is kan dit gevolgen hebben voor heel Europa. Het besluit wordt immers genomen op basis van uniforme Europese privacyregels.

Daarbij is het goed te weten dat de European Data Protection Board (EDPB) in Brussel die toeziet op een uniforme toepassing van de regels in alle EU-lidstaten wordt geleid door Andrea Jelinek, een Oostenrijkse die jarenlang leiding gaf aan de Autoriteit Persoonsgegevens in Oostenrijk.

Andrea Jelinek toonde ze zich als toezichthouder in Oostenrijk kordaat en rigoureus. Ze bezorgde Oostenrijk een naam als privacybekommerd land. Daarin werd ze ook geholpen door haar landgenoot Max Schrems, die als rechtenstudent Facebook voor de rechter daagde voor het uitvoeren van persoonlijke Europese data naar de VS. Een zaak die Schrems won.

 

Combinatie naam en huisnummer vormt inbreuk op privacyregels

De verhuurder Wiener Wohnen heeft vervolgens de Magistratsabteilung 63, de afdeling die in Wenen verantwoordelijk is voor gegevensbescherming, geraadpleegd. Die kwam tot de conclusie dat de combinatie van achternaam en deurnummer daadwerkelijk inbreuk maakt op de Europese privacywetgeving.

Als gevolg van de conclusie moeten alle bij 2.000 gemeentelijke gebouwen in Wenen met in totaal 220.000 appartementen nu naamplaatjes op de belborden worden uitgewisseld. Ze worden vervangen door neutrale benamingen met topnummers.

Anonimisering moet voor eind dit jaar afgerond zijn

De anonimisering moet voor het einde van het jaar voltooid zijn. Woningcorporatie Wiener Wohnen verwijdert alle naambordjes. Bewoners die wel een naambordje willen houden moeten dat dan vervolgens zelf aanbrengen, aldus de woningcorporatie.

“Als u uw naam wilt blijven lezen op het deurbellabellabeletiket, moet u deze zelf aanbrengen met behulp van een sticker of briefje”, schrijft Wiener Wohnen aan de huurders.

‘Woningcorporatie mag geen naamplaatjes verwisselen’

Een verzoek aan Wiener Wohnen om dit over te nemen of om de uitwisseling op eigen verzoek te laten plaatsvinden, heeft geen zin: “Wij mogen dit niet meer zelf doen.”

De maatregel van de gemeentelijke woningcorporatie zorgt voor verwarring bij particuliere verhuurders en projectontwikkelaars in Oostenrijk.

Ook elke particuliere verhuurder en elke corperatie heeft te maken met dezelfde privacyregels.

 

ARGE Daten is een organisatie die zich in Oostenrijk bezighoudt met de privacyrechten van burgers. Volgens ARGE Daten is het besluit van Wiener Wohnen om alle naambordjes te verwijderen de “enige wettelijk conforme procedure”. ARGE Daten besteedt op zijnskte uitgebreid aandacht aan de kwestie.

ARGE Daten – Österreichische Gesellschaft für Datenschutz is een Oostenrijkse vereniging zonder winstoogmerk, gevestigd in Wenen. Het is opgericht in 1983 en houdt zich bezig met vraagstukken op het gebied van gegevensbescherming, informatierecht, telecommunicatie en het gebruik van nieuwe technologieën. De vereniging ziet zichzelf als een “initiatief voor de bescherming van de privacy in tijden van wereldwijde netwerkvorming” en als een “voorvechter van persoonlijke rechten”.

“Het verbod op etikettering bestond al enige tijd”, zegt ARGE Daten. “Deze verplichting om anoniem te blijven is niet nieuw en is sinds 1980 van kracht, maar sinds mei 2018 zijn de sanctiemogelijkheden aangescherpt.”

Huurders kunnen klacht indienen bij Oostenrijkse Autoriteit Persoonsgegevens

Als vastgoedbeheerders of verhuurders de verordening overtreden, kunnen huurders klachten indienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit. ARGE Daten verwacht dat een “tamelijk tandeloze administratieve procedure” volgt, “die relatief lang duurt en in het algemeen geen direct voordeel oplevert voor de betrokkenen”.

Een staakt-het-vuren en een vordering tot schadevergoeding voor de burgerlijke rechter zouden volgens ARGE Daten efficiënter zijn.

De reden hiervoor is dat het aanbrengen van de naam in een openbare ruimte zonder toestemming een inbreuk op de gegevensbescherming vormt.

Huurders kunnen schadeclaim indienen van 1.000 Euro

“Alleen al uit deze titel is een immateriële schadeclaim verschuldigd, die nog niet voor de deurpanelen is beoordeeld, maar in vergelijkbare gevallen ongeveer 1.000 euro per betrokken persoon bedraagt”, benadrukte ARGE Daten.

ARGE Daten adviseert huurders om een klacht in te dienen bij de verhuurder of het vastgoedbeheer en na drie tot zeven dagen een schadevergoeding van 1.000 euro te eisen en zo nodig een rechtsvordering in te stellen.

Heimat Österreich heeft advocaat ingeschakeld

Projectontwikkelaars in Salzburg zitten met de kwestie in Wenen in hun maag. Stephan Gröger, directeur van Heimat Österreich, laat de zaak onderzoeken door een advocaat.

“Als blijkt dat we de namenlijsten op de klokkenborden van de appartementencomplexen daadwerkelijk moeten verwijderen, dan doen we dat natuurlijk”, zegt directeur Gröger. Hij ziet echter problemen voor bezoekers en postbezorgers: “Of een postbesteller het juiste appartement vindt als hij alleen met Top 1 tot Top 25 is gelabeld, is zeer de vraag.”

Salzburg Wohnbau onderzoekt ook materie

Salzburg Wohnbau heeft een soortgelijke visie: “In principe plaatsen wij de namen op de deurbel. Als een huurder dit nu niet wil, kan hij zijn naam op eigen kosten verwijderen”, aldus Salzburg Wohnbau in een interview met SALZBURG24.